Regelment - Computerclub-Up-To-Date

Computerclub Up-To-Date
Ga naar de inhoud
       Door de ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld in maart 2004

OPRICHTING
De vereniging is gestart op 11-01-2001.
Ze is ontstaan, op initiatief van de heren J. Veltstra en W. Knarren, uit een kleine groep enthousiaste computergebruikers die op deze wijze hun kennis met andere computergebruikers willen delen.
DOELSTELLING.

Artikel 1.

De vereniging stelt zich als doel:
1. Het verwerven en verspreiden van kennis betreffende de werking en het gebruik van computers en de daarbij behorende software en randapparatuur.

2. Het bevorderen van activiteiten op gebieden zoals genoemd lid 1 van dit artikel.

3. Het behartigen van de belangen van de aangesloten leden in dezen.

Artikel 2.

De vereniging tracht het omschreven doel te bereiken door:

1. Het organiseren van bijeenkomsten.

2. Het geven van voorlichting en advies

3. Het bevorderen van de contacten tussen de aangesloten leden.

GELDMIDDELEN.

Artikel 3.

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
1. Contributies van de leden.

2. Donaties, schenkingen, en dergelijke.

Artikel 4.

1. Bij het doen van aankopen ten behoeve van de vereniging zal het bestuur rekening moeten houden met een minimum saldo van de totale actieve middelen ten bedrage van: 5,00 vermenigvuldigd met het aantal leden.

2. Indien bij het doen van aankopen de in het vorige lid van dit artikel genoemde som moet worden aangesproken, dient het bestuur toestemming te vragen van de algemene ledenvergadering.

BESTUUR.

Artikel 5.

1. Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.

2. De voorzitter wordt gekozen door de algemene ledenvergadering.

De secretaris en penningmeester worden door het bestuur gekozen.

Deze functies mogen slechts bekleed worden door leden die minstens één jaar lid zijn van de vereniging.

3. Elk bestuurslid heeft 3 jaar zitting en is na deze termijn direct herkiesbaar. Met een maximum van twee perioden mits vervanging
beschikbaar is

4. De taakverdeling in het bestuur wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

5. Indien het zittend bestuur niet of onvoldoende zorg draagt voor het voortbestaan van de vereniging, hebben de onder kop OPRICHTING genoemde initiatiefnemers, zolang zij lid zijn van de vereniging, het recht om eventueel middels een buitengewone ledenvergadering in te grijpen om het voortbestaan van de vereniging zeker te stellen.

6. Vacatures.

a. Vacatures moeten uiterlijk zes weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering aan de leden kenbaar worden gemaakt.

b. Kandidaten moeten zich uiterlijk vier weken voor deze vergadering aanmelden.

c. Twee weken vóór aanvang van de algemene ledenvergadering moet de uitnodiging met vermelding van de vacatures en de namen van de kandidaten bij de leden aanwezig zijn.

d. Is er voor een vacature slechts één kandidaat, dan wordt deze zonder stemming gekozen met inachtneming van de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

7. Voortijdig aftreden van een bestuurslid.

a. Een bestuurslidmaatschap kan voortijdig eindigen door: vrijwillig aftreden, overlijden of door intrekking van de benoeming door de algemene ledenvergadering.

b. Het bestuur heeft het recht om, bij voortijdige beëindiging van een lidmaatschap, een interim-functionaris aan te stellen en deze in de eerstvolgende ledenvergadering als nieuw bestuurslid voor te dragen.

c. Het lid dat een tussentijds vrijgekomen bestuursfunctie aanvaardt zal in een rooster van aftreden dezelfde plaats innemen als het voormalige bestuurslid.

8. Bestuursvergadering

a. Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per kwartaal.

b. Een bijzondere bestuursvergadering is mogelijk na het verzoek van minstens drie bestuursleden.

c. Bij afwezigheid van de voorzitter zal de secretaris de vergadering voorzitten.

d. Besluiten kunnen slechts genomen worden indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.

Artikel 6.

1. Het aan derden beschikbaar stellen van persoonlijke gegevens van de leden is niet toegestaan, tenzij de betrokkenen hiervoor toestemming hebben verleend.

2. Betreffende persoonlijke kwesties en gebeurtenissen is geheimhouding verplicht voor ieder bestuurslid evenzo voor de door het bestuur aangewezen commissies en/of werkgroepen.

3. Betreffende beslissingen op bestuurlijk niveau is geheimhouding verplicht wanneer het bestuur geheimhouding is overeengekomen.

LIDMAATSCHAP / CONTRIBUTIE

Artikel 7.

1. Met betrekking tot de contributie zijn er drie categorieën leden namelijk; volwassen leden, jeugdleden en gezinsleden.

2. De hoogte van de contributie, geldend voor elke categorie, wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

3. De contributie dient jaarlijks bij vooruitbetaling te geschieden.

4. Op niet tijdige betaling van de contributie volgt een mondelinge of schriftelijke herinnering. Bij niet betaling van het verschuldigde bedrag na een tweede herinnering zal tot royement worden overgegaan. Hiertegen is beroep mogelijk.
Dit beroep moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en wordt behandeld door een commissie bestaande uit 1 bestuurslid en 2 leden.

5. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan het adres van de secretaris/ledenadministratie.

6. De ledenvergadering kan een door het bestuur voorgedragen lid benoemen tot erelid.

7. Ereleden zijn -door hun verdienste c.q. werk voor de vereniging vrijgesteld van contributiebetaling vanaf de maand volgend op hun benoeming.

LEDENVERGADERING.

Artikel 8.

1. Jaarlijks wordt minstens één ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.

2. Toegang tot de jaarvergadering heeft elk lid en eventuele genodigden.

3. Deze jaarvergadering moet vóór 1 april zijn gehouden.

4. Minimale agenda voor jaarvergadering in nader vast te stellen volgorde:

a. Verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid.
b. Financieel verslag over het afgelopen boekjaar.
c. Verslag kascontrolecommissie.
d. Verkiezing bestuursleden.
e. Verkiezing kascontrolecommissie.
f. Vaststelling contributie.
g. Voorstellen en overige stukken van/voor de leden.

BIJEENKOMSTEN

Artikel 9.

1. De bijeenkomsten van de vereniging zijn uitsluitend toegankelijk voor leden, genodigden en introducés.

2. Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen een niet-lid toestemming verlenen één of meer bijeenkomsten van de vereniging bij te wonen.

3. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om van en aan elkaar te leren hoe men met de computer en de daarop geïnstalleerde software omgaat.

4. Het bestuur zet zich in om tijdens de bijeenkomsten de kennis en vaardigheden met betrekking tot computer en software bij de leden te verhogen, o.a. door het verzorgen van thema-avonden.

5. De leden zullen hieraan een bijdrage leveren door aan te geven waar hun interesse naar uit gaat.

6. Van de leden wordt verwacht dat zij zich tijdens de bijeenkomsten fatsoenlijk en correct gedragen.

7. Het vertonen van extreme (bijv. pornografische) afbeeldingen is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel zullen passende maatregelen worden genomen.

8. Het verhandelen van illegale softwarekopieën is ten strengste verboden. Bij overtreding kan het betrokken lid de toegang tot de bijeenkomsten worden ontzegd.

9. Het bestuur aanvaardt geen enkele verantwoording met betrekking tot de software welke tijdens de bijeenkomsten op diskette, CD, tape of andersoortige drager door de leden wordt meegebracht. Dit geldt onverminderd voor software welke op de computers van de leden door de leden is en/of wordt geïnstalleerd.

10.In voorkomende gevallen waarin dit reglement geen uitsluitsel biedt, beslist het bestuur.
VASTSTELLEN / WIJZIGEN

Artikel 10.
Vaststelling c.q. wijziging van het Huishoudelijk Reglement is slechts mogelijk met instemming van de ledenvergadering.
Opgemaakt: Schinnen, maart 2004 - Jan Veltstra, voorzitter  Wiel Knarren, secretaris  Terug naar de inhoud